Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden Driving-Fun.com B.V.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  - opdrachtnemer: de organisatie die in opdracht van opdrachtgever het evenement verzorgt, verder te noemen: “Driving-Fun.com” en/of handelsnamen die behoren tot Driving-Fun.com B.V.
  - Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke partij die aan Driving-Fun.com de opdracht geeft om een evenement te verzorgen ten behoeve van één of meer deelnemers.
  - Evenement: onder evenement wordt verstaan één van de evenementen die (mede) door Driving-Fun.com worden georganiseerd, zoals circuitdagen, racecursussen, rijtrainingen, beurzen, Business Club meetings en rondreizen.
  - Rijders: deelnemers die ingeschreven zijn voor een evenement en zelf een auto besturen. Er is sprake van 2e of extra rijders indien een auto wordt gedeeld.
  - Bijrijders: deelnemers die ingeschreven zijn en niet zelf een auto besturen.
  - Deelnemers: rijders, bijrijders en cursisten.
  - Cursisten: deelnemers aan een rijtraining of racecursus van Driving-Fun.com. 
  - Gebruikers: gebruikers van de websites van Driving-Fun.com B.V. en alle domeinnamen die eigendom zijn van Driving-Fun.com B.V.
  - Fysieke training: training of cursus waarbij gebruik wordt gemaakt van een auto.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Driving-Fun.com en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Driving-Fun.com gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven. Driving-Fun.com is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 21 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Driving-Fun.com zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Driving-Fun.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Driving-Fun.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Driving-Fun.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Driving-Fun.com zijn verstrekt, heeft Driving-Fun.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Driving-Fun.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Driving-Fun.com is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Aanmelding, wijziging of annulering door opdrachtgever

 1. Iedere opdrachtgever dient zich vooraf, of uiterlijk op de dag zelf in te schrijven. Inschrijven kan via de websites van Driving-Fun.com, via e-mail, telefoon of mondeling. Op de dag zelf kan inschrijven onder omstandigheden aan de inschrijfbalie tijdens evenementen. Een inschrijving is pas definitief als betaling heeft plaatsgevonden. En een deelnemer wordt pas na ondertekening van de afstand van verhaal - en akkoordverklaring regels Driving-Fun.com geaccepteerd. Ook is iedere deelnemer verplicht deel te nemen aan de briefing. Iedere rijder is verplicht een DF Ledenpas aan te schaffen om in aanmerking te komen voor de ledenprijs. Leden die op de zwarte lijst staan zullen worden geweigerd.
 2. Indien een opdrachtgever voorafgaand aan het evenement annuleert, dan kan in overleg met Driving-Fun.com de inschrijving worden doorgeschoven naar een ander evenement.
 3. Indien een deelnemer tijdens een evenement door technische mankementen of schade niet meer deel kan, mag, of wil deelnemen dan geldt er geen restitutie van het inschrijfgeld. Wel kan de organisatie van Driving-Fun.com besluiten om de resterende tijd door te schuiven naar een volgend evenement. Hiertoe is Driving-Fun.com echter niet verplicht.
 4. De deelnemer is in het geval van schade tijdens een evenement altijd verplicht om zich zo snel mogelijk, uiterlijk voor afloop van het evenement te melden bij de organisatie van Driving-Fun.com en eventuele aanwijzingen op te volgen. Bij schade aan een locatie, zoals het circuit, dan dient de deelnemer zich tevens te melden bij de eigenaar, doorgaans via de receptie of race control van het betreffende circuit. Driving-Fun.com is verder geen partij in kwesties tussen deelnemer en circuit en/of eigenaar van de locatie. Driving-Fun.com kan hooguit om een second opinion vragen bij het circuit, maar deze niet dwingen om een genomen besluit terug te draaien. Eventuele herstelkosten zullen door het circuit of Driving-Fun.com aan de deelnemer of opdrachtgever worden doorbelast.
 5. Indien Driving-Fun.com voorafgaand aan het evenement geen betaling heeft ontvangen van opdrachtgever behoudt Driving-Fun.com het recht om opdrachtgever, en diens eventuele eigen deelnemers, te weigeren van deelname. Tevens behoudt Driving-Fun.com het recht om de gemaakte kosten te verhalen op opdrachtgever doordat de vrijgehouden deelname plaatsen niet meer opnieuw in de markt kunnen worden gezet.
 6. Bij overinschrijving worden opdrachtgever en/of rijder op een reservelijst geplaatst. Driving-Fun.com hanteert een online boekingssysteem dat ervoor moet zorgen dat duidelijk zichtbaar is of een evenement bijna volgeboekt, danwel volgeboekt is. In het voorkomende geval waarin betaling reeds geschied is en plaatsing wegens volboeking onverhoopt niet meer mogelijk is, wordt de betaling binnen twee weken geretourneerd en wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld.
 7. De betaling van het inschrijfgeld kan geschieden door een automatische overboeking via iDeal of bank. Ook kan betaling geschieden door op de dag zelf met pin of contant te voldoen. Zie verder Artikel 13 voor de voorwaarden omtrent betaling en incasso.

Artikel 6. Wijziging of annulering van de overeenkomst door Driving-Fun.com

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de veiligheid van de cursisten of de instructeurs dit noodzakelijk maakt, is Driving-Fun.com gerechtigd de uitvoering van een evenement en/of fysieke training terstond aan te passen of te annuleren.
 3. In geval van annulering op grond van art. 6.2 is Driving-Fun.com tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een in overleg met opdrachtgever nader te bepalen nieuwe datum.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Indien Driving-Fun.com ter uitvoering van een opdracht, persoonsgegevens van de opdrachtgever en haar medewerkers of cliënten ter beschikking heeft gekregen, zal Driving-Fun.com deze gegevens beheren conform de eisen van de Wet op de Persoonsregistratie. Met name hebben de deelnemers en cursisten te allen tijde recht op inzage in hun gegevens en kunnen zij verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die betrekking hebben op de trainingen, de inhoud en vormgeving van de website en/of alle overige door Driving-Fun.com ontwikkelde en/of door Driving-Fun.com aan opdrachtgever of cursist ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, applicaties, toegangscodes, wachtwoorden, methodes of andere materialen, zoals (schriftelijke of digitale) ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Driving-Fun.com. Opdrachtgever en de cursist zullen deze programmatuur of materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen
 2. Zonder voorafgaande toestemming van Driving-Fun.com is het niet toegestaan informatie over te nemen of te kopiëren uit (schriftelijk of digitaal) cursusmateriaal, dat aan de cursisten is verstrekt of toegankelijk is gemaakt.
 3. Driving-Fun.com heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
Driving-Fun.com hanteert onderstaande annuleringsvoorwaarden, tenzij met opdrachtgever anders is overeengekomen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Driving-Fun.com op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  - na het sluiten van de overeenkomst aan Driving-Fun.com ter kennis gekomen omstandigheden die Driving-Fun.com goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  - indien Driving-Fun.com de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  - indien met opdrachtgever is overeengekomen, dat 50% van het orderbedrag vóór de uitvoeringsdatum zal worden betaald en deze betaling niet uiterlijk op de uitvoeringsdatum door Driving-Fun.com is ontvangen.
 2. In de genoemde gevallen is Driving-Fun.com bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarbij Driving-Fun.com het recht behoudt om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk te worden gemeld.
 2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Driving-Fun.com de klacht binnen 5 dagen in behandeling nemen.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Driving-Fun.com de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Driving-Fun.com slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Prijsafspraken

 1. Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen partijen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vaste prijs overeenkomen:
  a) per groep, met een maximum aantal deelnemers per dag of per training;
  b) per persoon, met een minimum aantal deelnemers per dag of per training;
  c) individueel;
 2. Bij de groepsprijs zoals onder artikel 12 lid 1a en lid 1b omschreven worden, bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, de extra deelnemers naar rato doorberekend.

Artikel 13. Betaling en incasso

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst zal Driving-Fun.com een nota voor de te leveren diensten verzenden of het bedrag incasseren, indien de opdrachtgever daar toestemming tot verleent. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient het gehele factuurbedrag voor aanvang van het evenement te zijn voldaan.
 2. Betaling dient te geschieden op een door Driving-Fun.com aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Driving-Fun.com hanteert op facturen een betalingstermijn van 14 dagen. Dit om deelnemers te kunnen garanderen dat de beschikbare plaatsen voor deelname daadwerkelijk bezet zijn. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan Driving-Fun.com besluiten om de inschrijving van opdrachtgever te annuleren en de plek door te geven aan een vervangende deelnemer. In overleg kan een langere betalingstermijn gehanteerd worden. Na het verstrijken van 30 dagen na data van de betalingsverplichtingen is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 8%, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Driving-Fun.com en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Driving-Fun.com onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Betaling geschiedt zonder korting, verrekening of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op Driving-Fun.com heeft of pretendeert te hebben.
 7. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
Iedere deelnemer is verplicht een verklaring afstand van verhaal en akkoordverklaring regels Driving-Fun.com te tekenen tijdens evenementen, cursussen en/of circuitdagen van Driving-Fun.com. Indien Driving-Fun.com op een bepaalde manier toch aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Driving-Fun.com, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van Driving-Fun.com in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door een verzekering wordt gedekt, is Driving-Fun.com niet aansprakelijkheid voor enige schade.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Driving-Fun.com of haar leidinggevenden.
 4. Driving-Fun.com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Driving-Fun.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van Driving-Fun.com en haar instructeurs of voor schade die toe te rekenen is aan de cursist.
 6. Het staat de deelnemer vrij om een (secundaire) cascodekking af te sluiten voor zowel eigen auto als huurauto. Driving-Fun.com is niet verplicht zelf (circuit)auto’s tijdens evenementen te verzekeren en evenmin zijn de deelnemers dit.
 7. Driving-Fun.com is nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen van deelnemers.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gedragingen van de eigen deelnemers tijdens eigen programma’s die worden uitgevoerd tijdens evenementen van Driving-Fun.com. Opdrachtgever vrijwaart Driving-Fun.com volledig van alle mogelijke aanspraken van de deelnemers jegens Driving-Fun.com.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Driving-Fun.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Driving-Fun.com niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Driving-Fun.com, weersomstandigheden, stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie, elektronische virussen, pandemieën, beperkende overheidsmaatregelen, storingen van dataverkeer of storingen in andere systemen die deel uitmaken van het internet worden daaronder in ieder geval sowieso begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Driving-Fun.com opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Driving-Fun.com niet mogelijk is langer duurt dan 12 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Driving-Fun.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 4. Indien een evenement geen veilige doorgang kan vinden door een onvoorziene omstandigheid, bijvoorbeeld sneeuw, ijzel, ijs of schade aan het circuit en/of oefenterrein en/of opstal op de gehuurde locatie behoudt Driving-Fun.com zich het recht voor het evenement te annuleren en dit opnieuw op een andere in overleg met de opdrachtgever geplande datum uit te voeren.

Artikel 16. Amsterdam Race Resort Business Club

 1. Onder de noemer Amsterdam Race Resort biedt Driving-Fun.com lidmaatschappen van haar Business Club aan.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden deze overeenkomsten aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van deze termijn is het mogelijk om het lidmaatschap steeds wederom voor een duur van 12 maanden te verlengen.
 3. Driving-Fun.com houdt zich te allen tijde het recht voor om de overeenkomst per direct op te zeggen in het geval van het niet opvolgen van aanwijzingen of opdrachten door medewerkers van Driving-Fun.com, gevaarlijk rijgedrag (naar het oordeel van de medewerkers van Driving-Fun.com) of het in diskrediet brengen van de goede naam van Driving-Fun.com, de Amsterdam Race Resort Business Club of andere handelsnamen van Driving-Fun.com.
 4. Driving-Fun.com zal lopende abonnementen niet stilzwijgend verlengen, maar altijd contact houden met opdrachtgever over het al dan niet verlengen van de overeenkomst.
 5. Wijzigingen in de tarieven voor het nieuwe lidmaatschapsjaar zullen door Driving-Fun.com tijdig, dan wil zeggen minimaal één maand voor het verstrijken van het lopende abonnement, worden bekendgemaakt op de Amsterdam Race Resort website.
 6. In het geval van verlenging van het abonnement, mag opdrachtgever eventuele overgebleven dagen of dagdelen meenemen naar het nieuwe abonnement. Dit is een eenmalige gunst van Driving-Fun.com waar geen verdere rechten aan ontleend kunnen worden. In het nieuwe abonnement worden dan voor zover mogelijk eerst de oudste dagen opgemaakt. Na verloop van 12 maanden waarin de dagen oorspronkelijk geldig zouden zijn, verliezen eventuele overgebleven dagen hun geldigheid.
 7. Een abonnement van de Amsterdam Race Resort Business Club is strikt persoonlijk en kan niet aan derden overdragen worden. Ook eventuele voordelen van of rechten behorend bij het lidmaatschap van de Business Club kunnen niet aan derden overdragen worden. Het is slechts mogelijk om met één auto per dag deel te nemen aan de circuitdagen van Driving-Fun.com op één Business Club abonnement; het delen van het abonnement met meerdere personen is dus uitgesloten.
 8. Omdat de pakketten van de Amsterdam Race Resort Business Club gestandaardiseerd zijn om de leden een maximale korting te kunnen aanbieden, kan en zal van bovenstaande regels niet afgeweken worden, net zoals van de voordelen, rechten en mogelijkheden behorend bij de verschillende Amsterdam Race Resort Business Club pakketten niet afgeweken zal worden.

Artikel 17. Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Driving-Fun.com schriftelijk tot stand zijn gekomen en als zodanig zijn aanvaard.

Artikel 18. In alle gevallen waarin een overeenkomst tussen opdrachtgever en Driving-Fun.com eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 19. Driving-Fun.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder aankondiging of opgaaf van redenen te wijzigen. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling op de webpagina van Driving-Fun.com. Indien een opdrachtgever de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft deze tot het tijdstip van de inwerkingtreding van de wijzigingen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht zouden worden. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt geen restitutie plaats van hetgeen krachtens deze overeenkomst reeds is betaald of gepresteerd. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt opdrachtgever geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds eerder gesloten overeenkomsten.

Artikel 20. Geschillenbeslechting
De rechter in de vestigingsplaats van Driving-Fun.com is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Driving-Fun.com het recht de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Driving-Fun.com en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

Geldig voor alle websites die eigendom zijn van Driving-Fun.com B.V., zoals www.Driving-Fun.com: Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij behouden het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. Alle rechten, waaronder rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot de vormgeving en inhoud van deze website behoren ons toe. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Voorwaarden gedeponeerd en in te zien ten kantore van Driving-Fun.com B.V. in Noordwijkerhout.